drizoro strona główna
Podstawowe badania podłoża betonowego przed wykonaniem napraw i ochrony uszczelnień powierzchniowych
OCENIANY PARAMETR METODY BADAŃ OCENA WYNIKÓW
Położenie i rozstaw zbrojenia Oznaczenie przyrządem elektromagnetycznym lub magnesem Lokalizacja i wybór średnic odwiertów do pobierania próbek betonu oraz wiercenia otworów iniekcyjnych
Grubość otuliny betonowej
i średnica prętów zbrojeniowych
Okrycie otuliny i bezpośredni pomiar suwmiarką lub pomiar przyrządem elektromagnetycznym Porównanie wartości z wymaganiami wg PN-91/S-10042 oraz głębokością karbonatyzacji
Głębokość karbonatyzacji Spryskanie zwilżonej, bocznej powierzchni rdzenia odwiertu lub powierzchni odkucia betonu roztworem alkoholowym fenoloftaleiny (beton pH > ok. 8,3 ÷ 9,3 barwi na kolor czerwono-fioletowy) lub tymoloftaleiny (beton pH > ok. 9,3 ÷ 10,5 barwi na kolor granatowy) Warstwa betonu niezabarwionego jest skarbonatyzowana. Zbrojenie zlokalizowane w tej warstwie jest narażone na korozję.
Zawartość chlorków, siarczanów i azotanów Zestaw odczynników chemicznych do polowych badań wodnych roztworów zmielonych próbek betonu, albo przyrząd elektroniczny z zestawem buforów Ocena zawartości soli metodami kolorymetrycznymi. Wykres wnikania soli na podstawie badania próbek pobieranych z różnych głębokości
Wytrzymałość na ściskanie Oznaczenie w maszynie wytrzymałościowej na próbce wyciętej z rdzenia odwiertu oraz młotek Schmidta Oznaczenie na próbkach z odwiertów dla celów analizy statycznej konstrukcji i skalowania młotka Schmidta. Oznaczenie młotkiem Schmidta dla oceny jednorodności betonu i możliwości wykonania naprawy powierzchniowej
Wytrzymałość na odrywanie Przyrząd Pull-Off - do odrywania naklejanych stempli o średnicy 50 mm Ocena jakości przygotowania podłoża przed zakładaniem zapraw naprawczych i powłok ochronnych na beton
Wilgotność objętościowa Suszenie próbki w laboratorium albo przyrząd do oznaczeń polowych metodą karbidową Określanie kierunków migracji wilgoci w betonie oraz ewentualna eliminacja materiałów naprawczych wymagających suchego podłoża
Wilgotność powierzchniowa Przyrząd do pomiaru względnej wilgotności powierzchniowej Ocena stanu podłoża przed nakładaniem materiałów naprawczych wymagających suchego podłoża
Chropowatość powierzchni Wypełnianie nierówności powierzchniowych piaskiem kalibrowanym Kwalifikowanie powierzchni do szpachlowania bądź nakładania powłok ochronnych oraz określenie spodziewanego zużycia materiałów na wykonanie powłoki grubowarstwowej
Chłonność powierzchniowa Próba wodna rurkami Karstena Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchni na podstawie pomiaru ilości wchłanianej wody
Wodoszczelność Oznaczenie w laboratorium na próbkach wyciętych z rdzeni odwiertów Ocena wnikania wody w głąb betonu
Obecność i lokalizacja pustek i gniazd żwirowych Opukiwanie młotkiem Głuchy dźwięk sygnalizuje pustki w betonie
Korozja zbrojenia Oględziny powierzchni betonu i lokalizacja odspojeń otuliny albo elektroniczny przyrząd do tworzenia "mapy potencjału" Szacowanie niezbędnego zakresu robót w ramach naprawy powierzchniowej i określanie lokalizacji miejsc do naprawy
Korozja powierzchniowa betonu Oględziny powierzchni betonu Wnioskowanie o przyczynach uszkodzeń i potrzebnym rodzaju zabezpieczenia
Zanieczyszczenia powierzchniowe olejami i smarami Próba nawilżania wodą Woda nie zwilża powierzchni pokrytych olajami i smarami - powstają krople

 

Pomiar głębokości karbonatyzacji

 • odkucie betonu
 • odpylenie sprężonym powietrzem
 • zwilżenie wodą destylowaną
 • spryskanie roztworem fenoloftaleiny
 • pomiar grubości warstwy niezabarwionej
 

Lokalizacja zbrojeniowa przyrządem elektromagnetycznym

 • lokalizacja kierunku i pomiaru rozstawu prętów
 • pomiar średnicy prętów
 • pomiar grubości otuliny betonowej
 

Pomiar chropowatości

 • odpylenie powierzchni
 • usypanie pryzmy z odmierzonej ilości piasku
 • rozprowadzenie piasku drewnianym grzybkiem ruchami kolistymi
 • pomiar średnicy koła i obliczenie chropowatości
 

Zestaw polowy do badań chemicznych betonu

 • zestaw do przygotowania próbek betonu
 • taśma do oznaczania pH roztworu
 • zestaw odczynników chemicznych do jakościowych oznaczeń obecności: chlorków, siarczanów i azotanów
 • zestaw kolorymetryczny i testy sztabkowe do oznaczeń półilościowych zawartości w roztworach: chlorków, siarczanów, azotanów
2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom